Vrátenie a výmena tovaru

Nesedí Vám tovar alebo sa Vám jednoducho nepáči?

Tovar môžete vrátiť do 14 dní a my Vám vrátime plnú sumu, ktorú ste uhradili. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku a odporúčame Vám ho poistiť na Vaše náklady.

Formulár pre vrátenie tovaru: Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Tovar môžete vrátiť aj osobne na našej predajni alebo kuriérom a poštou. Vyplnený formulár o odstúpení spotrebiteľa od zmluvy zašlite do 14 dní od prevzatia tovaru e-mailom na hodinarstvo@hodinarstvo.sk alebo v písomnej forme na adresu:

Klenotníctvo Atalovič, s.r.o.

J.Hašku 787/6

91501 Nové Mesto nad Váhom

Prosím vezmite na vedomie, že tovar môžete pred vrátením odskúšať, ale nie nosiť a používať.

Okrem tovaru prosím pribaľte k zásielke aj nasledovné doklady:

1. Doklad o kúpe – FAKTÚRA alebo jej kópia

2. Príslušenstvo k tovaru – originálny záručný list, návod na použitie

3. V prípade, že bol spolu s tovarom zaslaný kupujúcemu i darček za nákup v istej hodnote, tento prosíme pribaliť k vrátenému tovaru.


Vrátený tovar zasielajte podľa možnosti v pôvodnom obale – krabičke, nepoužívaný a nepoškodený.

Suma za vrátený tovar Vám bude pripísaná na Váš účet do 14 dní odo dňa doručenia zásielky na našu pobočku. Uistite sa prosím, že ste nám zadali správne číslo účtu vo forme IBAN.

Ak by ste mali akékoľvek otázky pred odoslaním tovaru späť, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 911 978 484 (alebo +421 32 771 28 09) alebo e-mailom na: hodinarstvo@hodinarstvo.sk


Podmienky zrušenia objednávky: Vašu objednávku môžete zrušiť kedykoľvek aj po tom ako bolo odoslaná na Vašu adresu. V takom prípade ju nemusíte prebrať. Ak ste ju prebrali, môžete tovar poslať späť na Vaše náklady. V momente prijatia Vášho tovaru začneme proces vrátenia peňazí.


Priebeh vrátenia peňazí: Akonáhle k nám príde vrátený tovar, my začneme s procesom vrátenia peňazí. Ten môže trvať aj niekoľko dní, pretože každý platobná spoločnosť poskytujúca kreditné a platobné karty má iný priebeh a dobu vrátenia peňazí. Právo na vrátenie peňazí máte 14 dní od prevzatia tovaru. O celom procese budete upozornení mailom alebo telefonicky.V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovary na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.


Všeobecné obchodné podmienky

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočnoho odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

10.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.4 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.5 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10.6 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.7 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

10.8 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.9 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.